2-4-1

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

Konateľ spoločnosti Burian & partners s.r.o. – JUDr. Martin Burian je od roku 2009 zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR, pod č. S 1418, pričom vykonával činnosť konkurzného a reštrukturalizačného správcu so zameraním na právnu oblasť reštrukturalizácii. Naša advokátska kancelária poskytovala niekoľko rozsiahlych právnych analýz pre správcov v jednotlivých konkurzných konaniach s cieľom čo najefektívnejšie vyriešiť komplikovaný právny problém, ktorý v rámci procesu konkurzného konania vznikol, tak aby bola splnená podmienka konania správcu s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 8/2005 Z. z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V oblasti konkurzov a reštrukturalizácii je naša advokátska kancelária pripravená poskytovať komplexné právne zastupovanie správcov v konkurzných konaniach, najmä v prípade rozsiahlosti matérie a potreby analyzovať potenciálnu odporovateľnosť právnych úkonov úpadcu, s následným podaním odporovacích žalôb a zastupovanie správcu v týchto konaniach.

Na druhej strane vieme efektívne poskytnúť právnu pomoc klientom v rámci zastupovania v excindančných a incidenčných konaniach, prípadne v iných konaniach vyvolaných konkurzom.

Naša spoločnosť tiež poskytuje komplexnú prípravu dokumentov a podkladov v prípade vyhlásenia konkurzu na fyzickú osobu, s následným podaním návrhu na oddĺženie s ohľadom na analýzu efektivity a predpoklad úspešnosti tohto procesu pre klienta.