ADVOKÁTI

burian

JUDr. Martin Burian
advokát

Od roku 1998 študoval odbor Právo na  Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, ktoré ukončil štátnou skúškou v roku 2003. Už počas štúdia vykonával prax v správcovskej kancelárii v Žiline, kde prvýkrát prišiel do kontaktu s konkurzným právom.

V roku 2005 úspešne zakončil obhajobou rigoróznej práce a vykonaním rigoróznej skúšky a získal titul „JUDr.“

Po skončení vysokej školy a po absolvovaní koncipientskej praxe bol členom združenia advokátov, z ktorého vystúpil a od roku 2008 vykonával advokáciu samostatne.

Od roku 2014 vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti Burian & partners, s.r.o.

JUDr. Martin Burian sa vo svojej právnej praxi zameriava predovšetkým na obchodné právo, trestné právo a konkurzné právo s konkrétnym zameraním na reštrukturalizačný proces a proces oddĺženia fyzických osôb, ako aj na oblasť výkonu záložného práva. V roku 2009 úspešne absolvoval správcovskú skúšku a od tohto roku je zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

masny

JUDr. Martin Masný
advokát

Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave úspešne ukončil v roku 2011. Rigorózne štúdium absolvoval na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré úspešne zakončil v roku 2014 obhajobou rigoróznej práce a vykonaním rigoróznej skúšky a získal titul „JUDr.“

Od decembra roku 2011 do mája 2014 pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii JUDr. Martina Buriana, ktorý začal od mája 2015 vykonávať advokáciu ako konateľ spoločnosti Burian & partners, s.r.o.  JUDr. Martin Masný kontinuálne do  septembra roku 2015 pracoval v uvedenej advokátskej kancelárii na pozícii advokátskeho koncipienta. Od októbra roku 2015 pôsobí v tejto advokátskej kancelárii ako advokát – partner, v ktorej poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach pozitívneho práva, pričom sa špecializuje predovšetkým na oblasť obchodného, občianskeho a trestného práva.

geratova

JUDr. Miroslava Geratová
advokátka

JUDr. Miroslava Geratová úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v roku 2017. Po ukončení štúdia, od júla roku 2017 do decembra roku 2021 pracovala na pozícii advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii Burian & partners, s.r.o.

V roku 2021 obhájila rigoróznu prácu a úspešne vykonala rigoróznu skúšku na Katedre pracovného práva Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, čím získala titul „JUDr.“.

JUDr. Miroslava Geratová následne v roku 2021 zložila advokátsku skúšku a odvtedy vykonáva advokáciu ako partner v advokátskej kancelárii Burian & partners, s.r.o., ako advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na občianske, obchodné, pracovné a trestné právo.

kysucky

Mgr. Lukáš Kysucký
advokát

Mgr. Lukáš Kysucký úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2016. Po ukončení štúdia pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom v advokátskej kancelárii Burian & partners, s.r.o. pôsobil na tejto pozícii od júla roku 2017 do decembra 2020.

Následne v roku 2020 zložil advokátsku skúšku a odvtedy vykonáva advokáciu ako partner v advokátskej kancelárii Burian & partners, s.r.o., ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na občianske, obchodné a trestné právo.

ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI

vranakova

Mgr. Ivana Vraňáková
advokátska koncipientka

Mgr. Ivana Vraňáková je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, pričom štúdium ukončila v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho, trestného a obchodného práva. Počas svojho štúdia pracovala na pozícií právneho asistenta v advokátskej kancelárií v Bratislave, kde získala praktické skúsenosti z oblasti obchodného práva.

Od septembra 2019 pôsobí v advokátskej kancelárií Burian & partners, s.r.o. na pozícií advokátskej koncipientky, pričom vo svojej koncipientskej praxi sa zaoberá najmä oblasťou občianskeho, trestného a obchodného práva.

V súčasnosti sa venuje príprave na rigorózne štúdium.

cabukova

Mgr. Natália Cabuková
advokátska koncipientka

Mgr. Natália Cabuková v júli 2020 úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia získala právne skúsenosti v advokátskej kancelárií, na exekútorskom úrade, na právnom oddelení skupiny obchodných spoločností a taktiež absolvovala stáž na okresnej prokuratúre.

V advokátskej kancelárií Burian & partners, s.r.o. pôsobí ako advokátska koncipientka od augusta 2020.

Vo svojej odbornej právnej praxi sa špecializuje najmä na oblasť trestného, občianskeho a obchodného práva.