bplogo.png

Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina

IČO: 47 254 483, zast.: JUDr. Martinom Burianom, konateľom a advokátom

zapísaným v zozname advokátov SAK, ev.č. 5496,

tel. č.: 041/562 24 89, email: office@burian.sk

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej spolu aj „GDPR“)

 

 Identifikácia PREVÁDZKOVATEĽA:

 PREVÁDZKOVATEĽOM je advokátska kancelária Burian & partners, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina, IČO: 47 254 483, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 62357/L (ďalej aj ako „Splnomocnenec“), prostredníctvom ktorej ako jej konateľ vykonáva advokáciu JUDr. Martin Burian, advokát, ev. č. SAK 5496.

Prevádzkovateľ nemá vymenovaného zástupcu ani nemá poverenú zodpovednú osobu.


Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie právnej služby, v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, pričom na spracovávanie, poskytnutie a sprístupnenie týchto údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobu (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR), t.j. spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je plnenie povinností vyplývajúcich z poskytovania právnej služby Dotknutej osobe, resp. zo zmluvy o poskytovaní právnej služby uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a zákonných predpisov, ktoré sa daný zmluvný vzťah vzťahujú.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje Dotknutej osoby týkajúce sa účtovných dokladov budú spracovávané po dobu splnenia povinností zo zmluvy a v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Ostatné údaje dotknutej osoby budú spracovávané po dobu trvania právneho zastupovania, alebo trvania zmluvy o poskytovaní právnej služby. V prípade právnej služby spočívajúcej vo vypracovaní právneho dokumentu do doby jeho odovzdania klientovi.

 

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje Dotknutej osoby sa v súvislosti s vybavovaním objednávky, resp. plnením zo zmluvy odovzdávajú v nevyhnutnom rozsahu aj  tretím subjektom, a to:

 • osoby podieľajúce sa na poskytnutí služieb, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb;
 • osoby spracovávajúce účtovníctvo, za účelom vystavenia faktúr za poskytnuté služby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

Práva dotknutej osoby:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k jej osobným údajom.

 

 • Právo na opravu osobných údajov

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné alebo ak došlo k ich zmene, či je potrebné ich doplniť. Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na vymazanie (zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len so súhlasom dotknutej osoby,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

 • Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

 

 • Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môže Dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

V Žiline, dňa 25.5.2018