ADVOKÁTI

judr-martin-burian

JUDr. Martin Burian
advokát

Od roku 1998 študoval odbor Právo na  Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, ktoré ukončil štátnou skúškou v roku 2003. Už počas štúdia vykonával prax v správcovskej kancelárii v Žiline, kde prvýkrát prišiel do kontaktu s konkurzným právom.

V roku 2005 úspešne zakončil obhajobou rigoróznej práce a vykonaním rigoróznej skúšky a získal titul „JUDr.“

Po skončení vysokej školy a po absolvovaní koncipientskej praxe bol členom združenia advokátov, z ktorého vystúpil a od roku 2008 vykonával advokáciu samostatne.

Od roku 2014 vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti Burian & partners, s.r.o.

JUDr. Martin Burian sa vo svojej právnej praxi zameriava predovšetkým na obchodné právo, trestné právo a konkurzné právo s konkrétnym zameraním na reštrukturalizačný proces a proces oddĺženia fyzických osôb, ako aj na oblasť výkonu záložného práva. V roku 2009 úspešne absolvoval správcovskú skúšku a od tohto roku je zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

full-20170519-094851

JUDr. Martin Masný
advokát

Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave úspešne ukončil v roku 2011. Rigorózne štúdium absolvoval na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré úspešne zakončil v roku 2014 obhajobou rigoróznej práce a vykonaním rigoróznej skúšky a získal titul „JUDr.“

Od decembra roku 2011 do mája 2014 pracoval na pozícii advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii JUDr. Martina Buriana, ktorý začal od mája 2015 vykonávať advokáciu ako konateľ spoločnosti Burian & partners, s.r.o.  JUDr. Martin Masný kontinuálne do  septembra roku 2015 pracoval v uvedenej advokátskej kancelárii na pozícii advokátskeho koncipienta. Od októbra roku 2015 pôsobí v tejto advokátskej kancelárii ako advokát – partner, v ktorej poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach pozitívneho práva, pričom sa špecializuje predovšetkým na oblasť obchodného, občianskeho a trestného práva.

ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI

mgr-lukas-kysucky

Mgr. Lukáš Kysucký
advokátsky koncipient

Mgr. Lukáš Kysucký je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (titul magister získal v roku 2016). Počas svojho vysokoškolského štúdia absolvoval stáž na Okresnej prokuratúre v Žiline, kde získal praktické skúsenosti z oblasti trestného práva. Je členom Slovenskej advokátskej komory.

Od júla 2017 pôsobí v advokátskej kancelárii Burian & partners, s.r.o. na pozícii advokátskeho koncipienta.

V rámci svojej právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva.

miroslava-polackova

Mgr. Miroslava Geratová
advokátska koncipientka

Mgr. Miroslava Polačková úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v roku 2017. V advokátskej kancelárii Burian & partners s. r. o. pracuje na pozícii advokátskeho koncipienta od júla roku 2017.

V súčasnosti sa venuje príprave na rigorózne štúdium a vo svojej koncipientskej praxi sa zaoberá najmä oblasťou občianskeho, trestného a obchodného práva.