Team of business people working together on a laptop

OBCHODNÉ PRÁVO

Advokátska kancelária Burian & partners s.r.o. v rámci poskytovania právnej pomoci klientovi v oblasti obchodného práva poskytuje komplexný právny servis od prípravy právnych dokumentov a listín po zastupovanie v sporovom konaní. V tejto súvislosti poukazujeme na nevyhnutnú potrebu odbornej právnej konzultácie už pri koncepcii konsenzuálnych právnych dokumentov, nakoľko práve ich odborná príprava a vyjednanie si požadovaných zmluvných podmienok predstavuje základ pre úspešný výsledok prípadného budúceho súdneho sporu. Inak povedané, pokiaľ bude uzatvorená taká zmluva, ktorá svojim obsahom bude zabezpečovať právne postavenie klienta tak, že každé porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany bude náležite sankcionované a jeho plnenie primerane zabezpečené, nie je predpoklad porušovania zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou v budúcnosti, čo ušetrí klientovi nemalé finančné prostriedky na prípadné budúce súdne konanie.

Naša spoločnosť tiež zabezpečuje komplexný právny servis súvisiaci so založením obchodných spoločností, zmenou zapisovaných údajov v obchodných spoločnostiach, ich fúziou, akvizíciou, či prípravou špecifických obchodných úprav súvisiacich s prevodom obchodných podielov a iných majetkových práv v spoločnosti súvisiacich s komplexnou právnou a účtovno-ekonomickou analýzou spoločnosti známou ako due diligence